Algemene voorwaarden Luxe chalets Bella Villetta Lugano meer

Algemene Voorwaarden Verhuur Bella Villetta 2024

Artikel 1: Algemeen

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Bella Villettta.
 2. Onder Huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters en iemand die voor een ander onze accommodatie huurt.
 3. Onder Eigenaar of Verhuurder wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van het te huren vakantiehuis/chalet.
 4. Onder Beheerder wordt verstaan de Camping Eigenaar, de door de eigenaar of Camping International aangewezen contactpersoon in Porlezza.
 5. Onder Huursom wordt verstaan de huurprijs van de chalet.
 6. Onder Huurbedrag wordt verstaan de huursom + de servicekosten
 7. Onder Factuurbedrag wordt verstaan het huurbedrag + servicekosten + eindschoonmaak, desinfectie en de eventuele borgsom.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Reserveren van een vakantiewoning geschiedt via internet, e-mail of telefonisch.
 2. Bij een internet/e-mail boeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat Bella Villetta, de boeking per email heeft bevestigd.
 3. Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand zodra het reserveringsformulier voorzien van (digitale) handtekening en datum door Bella Villetta is ontvangen dan wel per email is bevestigd.
 4. Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op overeenkomsten die u sluit met Bella Villetta.
 5. We behouden ons het recht voor om accommodaties toe te wijzen en/of te wisselen indien de eigenaar dit nodig acht tenzij hier specifieke afspraken over zijn gemaakt in een getekende overeenkomst.
 6. Op overeenkomsten met Bella Villetta is het Nederlandse recht van toepassing en worden in Nederland behandeld in de Nederlandse taal.

 Artikel 3: Betaling

 1.  Na de reserveringsdatum dient per omgaande 30% van het totale huurbedrag en de servicekosten op de bankrekening van Bella Villetta te zijn betaald tenzij anders overeengekomen, met een minimum van €300,00. Bij annulering blijft dit bedrag verschuldigd.
 2. De resterende huursom en de eventuele borgsom dient op de bankrekening van Bella Villetta te zijn overgemaakt uiterlijk 10 weken vóór vertrek.
 3. Bij reservering minder dan 10 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt Bella Villetta een aanmaning schriftelijk of per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Bella Villetta, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Bella Villetta brengt dan annuleringskosten als omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden in rekening.

Artikel 4: Servicekosten

Per boeking wordt aan de huurder € 35,00 servicekosten in rekening gebracht. Deze servicekosten worden bij een eventuele annulering niet gerestitueerd.

Artikel 5: Bijkomende kosten

De toeristenbelasting wordt door de commune Porlezza geheven en is verplicht. Typisch is deze ca. €1/pppn met een max. van €30 vanaf personen van 14 jr. en ouder. 
Uitchecken is voor 10 uur s’ morgens. Te laat uitchecken leidt tot een boete van 50€
Honden zijn toegestaan 3€/nacht met een max. van 30€ per verblijf. Honden dienen aangelijnd te zijn en er geldt een opruimplicht. Hond zelf aanmelden bij de receptie van de camping.

Artikel 6: Eindschoonmaak – oplevering na afloop van uw verblijf

 1. Na afloop van het verblijf dient het object bezem schoon opgeleverd te worden, en in dezelfde staat worden gebracht als bij aankomst.
 2. Woonkamer, slaapkamers, douche/toilet, keuken en veranda dienen netjes en schoon te worden opgeleverd. Prullenbak en ijskast dienen leeg te zijn.
 3. Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.
 4. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden en het afdekzeil rond de veranda volledig dicht gemaakt.
 5. De verhuurder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het art. 6.4 en 6.7 geen gehoor wordt gegeven.
 6. De eindschoonmaak is verplicht, dient vooraf te worden voldaan en is vermeld in het Factuurbedrag en bedraagt €87 per boeking.
 7. De eindschoonmaak omvat NIET 1. het doen van de afwas 2. Het weggooien van afval en leegmaken van de afvalemmer en 3. het leegmaken en schoonmaken van de ijskast. Indien Huurder in gebreke blijft worden deze extra schoonmaak kosten in rekening gebracht met een min. van €20.

  Artikel 7: Linnengoed

Linnengoed kunt u zelf mee nemen (lakens en handdoeken). Beddengoed (dekbedden en kussens) is aanwezig. U kunt linnengoed ook vooraf bestellen bij de Verhuurder en dan ligt het Linnengoed pakket in uw chalet klaar bij aankomst. Het bestaat typische uit een onderlaken, dekbedovertrek, kussensloop, een grote- en kleine handdoek en kost €15 per 1-persoons slaapplek en €30 per 2-persoons slaapplek.

Artikel 8: Borgsom

 1. De borgsom dient bij de aanbetaling aan Bella Villetta te worden voldaan.
 2. De borgsom wordt uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de eventueel door de verhuurder gemaakte kosten voor schade, extra schoonmaak of vermissing.
 3.  Verhuurder kan besluiten zonder borgsom te verhuren

Artikel 9: Wijzigingen door huurder

Indien uw boeking wijzigt binnen 8 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 10 van toepassing.

Artikel 10: Annuleren

 1. Iedere annulering dient schriftelijk of per email aan Bella Villetta kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de Huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering en/of reisverzekering.
 1. bij annulering 16 tot 12  weken vóór aanvang van de begindatum van het geboekte verblijf is een bedrag van 60% van het totale huurbedrag verschuldigd.
 2. bij annulering 12 tot 8  weken vóór aanvang van de begindatum van het geboekte verblijf is een bedrag van 80% van het totale huurbedrag verschuldigd.
 3. bij annulering 8  weken en korter vóór aanvang van de begindatum van het geboekte verblijf is een bedrag van 100% van het totale huurbedrag verschuldigd.                                            
 4. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf of als geen gebruik wordt gemaakt van de accommodatie blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
 5. De aanbetaling en servicekosten worden bij annulering niet gerestitueerd.

Artikel 11 Opzegging of wijziging door Bella Villetta

 1. Bella Villetta kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:
 2. in geval van overmacht zoals pandemie, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d.;
 3. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Bella Villetta aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. In beide gevallen zal Bella Villetta de Huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.
 5. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van de Huursom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Bella Villetta worden vergoed. Servicekosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 12: Verschillen in accommodatie

 1. Het is mogelijk dat er verschillen zitten tussen accommodaties van hetzelfde type.
 2. Bella Villetta heeft het recht accommodatie te wisselen.

Artikel 13: Huisdieren

 1. In enkele accommodaties zijn huisdieren toegestaan met een maximum van 2 die vooraf bij de boeking moeten worden aangemeld. Wij willen altijd een recente foto van het betreffende huisdier zien.
 2. Huisdieren dienen ten allen tijde aangelijnd te zijn en buiten de camping worden uitgelaten. Er geldt overal opruimplicht.
 3. De eigenaar van het huisdier is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn huisdier en is op de hoogte van de wettelijke regels voor deze huisdieren in Italië zowel in als buiten de camping.
 4. Het is verboden uw huisdier in onze accommodaties op banken, bedden of andere meubels te laten.
 5. De vaste kosten per huisdier bedragen 25€ per verblijf per hond.

Artikel 14: Voor- en na seizoen

 1. In het voor- en na seizoen is het rustiger en daarom kunnen wij u aantrekkelijke tarieven aanbieden.
 2. Het kan zijn dat bepaalde faciliteiten op de camping of daarbuiten dan niet beschikbaar zijn.
 3. Het kan ook zijn dat er werkzaamheden plaatsvinden ivm verandering, bestrating, verbetering of uitbreiding waarvan wij u niet vooraf op de hoogte kunnen stellen.

Artikel 15: Boten

 1. De Beheerder heeft maar beperkte ruimte in de haven. Een bootplaats moet ruim vooraf worden besproken en aangevraagd bij de Beheerder. Bella Villetta kan geen garantie geven dat u daadwerkelijk in aanmerking komt.
 2. De eigenaar van de boot blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de boot en kent de regelgeving voor zowel de Zwitserse als ook Italiaanse wateren. Bella Villetta is nooit aansprakelijk voor ongelukken en schade met een boot.
 3. De eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor registratie en bestikkering en codering van de boot conform de wet.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Bella Villetta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
 2. diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze accomodaties;
 3. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de accomodaties, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
 4. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Bella Villetta afhankelijk is, nalatig blijven;
 5. kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen in bv. brochures, folders, op het internet en digitale files die in omloop zijn gekomen en waarvan Bella Villetta geen enkele controle heeft op de juistheid daarvan.
 6. Voor wat betreft ongevallen in-of om het huis als ook in- en op het meer kan Bella Villetta, de Beheerder of de Eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden
  Dit geldt ook voor ongevallen en schade op het water van het meer, tijdens watersport of boot gebruik.
 7. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de Huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de Huurder in het gehuurde bevinden en/of met toestemming van de Huurder gebruik maken van inventaris zoals strand- en lig stoelen, parasols enz.
 8. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
 9. Bij het verlaten van de accommodatie, ook als dit voor korte tijd is dienen ramen en luiken te worden gesloten, evenals de voordeur en veranda zeil. In dit gebied kan het weer snel omslaan. Schade die ontstaat door onverantwoordelijk gedrag bij het verlaten van de accommodatie worden aan de huurder doorberekend.
 10. De eigenaar is niet aansprakelijk indien de Beheerder (Camping International) faciliteiten buiten gebruik stelt of veranderd voor- of na reservering of boeking.
 11. Wij raden onze Huurders altijd aan een goede annulerings- en reisverzekering af te sluiten voor vertrek.

Artikel 17: Voorwaarden ten aanzien van CoVid-19 of algemene Pandemie

Als gevolg van een pandemie zoals CoVid-19 kunnen regels voor inreizen en verblijf worden aangepast. Bij onderstaande voorwaarden geldt de Nederlandse regelgeving en het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken. In Italië gelden de Italiaanse regels m.b.t. inreizen en verblijf. CoVid-19, Corona of pandemie beschouwen wij als een fenomeen dat als bekend kan worden beschouwd inclusief de risico’s. 

1. Vakanties kunnen in perioden met kleurcodes groen, geel, oranje of rood gewoon worden geboekt onder de geldende voorwaarden, dit wil zeggen dat alle betalingen conform deze algemene voorwaarden 2023 moeten worden voldaan binnen de gestelde termijnen.
2. Geldt op de dag van vertrek code Rood dan volgt restitutie van de huursom excl. reservering- en servicekosten.
3. Geldt op de dag van vertrek code Oranje en zijn in Italië de grenzen open, geldt in Lombardije code groen- of geel dan kan de reis doorgaan en geeft dit geen recht tot restitutie.
4. Indien het reisadvies wijzigt naar oranje of rood tijdens u verblijf zijn de kosten voor u rekening en geeft dit geen recht tot restitutie bij de verhuurder.

Artikel 18: Klachten

 1. Ondanks de inspanningen van Bella Villetta kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u Bella Villetta te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door Bella Villetta aangeboden, bevrijdt Bella Villetta van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
 2. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de Beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Bella Villetta. Bella Villetta zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de Huurder op te lossen.
 3. Klachten dienen zakelijk, gedetailleerd en op feiten onderbouwd te zijn inclusief bewijsmateriaal. Klachten die als subjectief te betitelen zijn en sterk afhangen van ieders persoonlijke ervaring of beleving zoals bv. de hoeveelheid privacy, veel- of weinig geluid, warme- of koude temperaturen, hard- of zacht slapen enz. kunnen niet in behandeling worden genomen.
 4. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 5 werkdagen na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk/per email en gemotiveerd te worden ingediend bij Bella Villetta. Op alle geschillen met Bella Villetta is Nederlands recht van toepassing.
 5. Financiële tegemoetkoming overtreft in geen enkel geval de waarde van de huursom.

Artikel 19: Privacy Policy

Bella Villetta respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw reservering of infoaanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming:

 • Als u een reservering plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, mobiel telefoon nummer, adres en aanvullende gegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • De Beheerder heeft voor de incheck privacy gevoelige informatie nodig omtrent uw paspoort en identiteit. Dit is de Beheerder wettelijk verplicht. Hierdoor vragen wij u het gastenformulier zelf in te vullen per computer en aan ons ingevuld terug te sturen.
 • Om uw reservering zo goed mogelijk te laten verlopen, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw reservering en het gebruik van onze diensten op.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres mogelijk om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door ons daarvan per e-mail op de hoogte te stellen.
 • Als u bij Bella Villetta een reservering doet bewaren wij uw gegevens.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een review of beoordeling te schrijven, bent u verplicht uw persoonlijke gegevens te vermelden. We stellen uw bijdrage zeer op prijs, maar behouden ons het recht voor om bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren cq. te verwijderen. De gegevens die daar zichtbaar zijn, zijn zichtbaar voor elke bezoeker van onze site.
 • Bij het toevoegen van een getuigenis gaat u akkoord met het feit dat deze gegevens zichtbaar zijn en public domain.
 • Als u reageert vragen wij uw naam, adres en e-mailadres.
 • Bella Villetta zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw reservering en service op locatie. Deze derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

 

Copyright © 2024 Bellavilletta.nl. All Rights Reserved.

Bella Villetta verhuur luxe chalets aan het Lugano meer

Verhuur van Luxe chalets op enkele meters van het meer van Lugano. Uw garantie op een prachtige vakantie voor gans het gezin.

© 2016 Bella Villetta.

Follow